Ngày Xóa : 20/04/2018

Danh sách các công cụ

Phần mềm đăng tin số 1 (1/123456).

Phần mềm đăng tin số 2 (1/123456).

Phần mềm seeding (1/123456).

Phần mềm xây dựng fb (1/123456).

Auto tổng hợp nhiều chức năng ([email protected]/123456).

Cài đặt

Copy đoạn mã bên dưới và cho vào cuối cùng file host trong C:\Windows\System32\drivers\etc

45.32.109.157 thu1.com
45.32.109.157 thu2.com
45.32.109.157 thu3.com
45.32.109.157 thu4.com
45.32.109.157 auto.fbsos.net